Wednesday, June 27, 2007

Ang Dapat na Maging Ugali ng mga Cristiano (Tito 3:1-11)


Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan, sundin ang mga ito, at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una tayo’y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo; naging alipin tayo ng kalayawan. Naghari satin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo’y kinapootan ng iba at kinapootan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang-loob at pag-ibig ng Diyos na ating Tagapagligtas, tayo’y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak ng muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, ibinuhos satin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo’y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan.
Mapananaligan ang mga aral na ito. Kaya’t ibig ko’y bung tiyaga mong ituro ito sa mga nananali sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Iwasan mo ang walang kabuluhang pagsasalungatan, ang pagsasalaysay ng mahabang talaan ng mga ninuno, ang pagtatalo at pag-aaway tungkol sa Kutusan. Ang mga ito ay walang maibubunga. Itakwil mo ang sinumang lumilikha ng pagkakampi-kampi matapos pagsabihang minsan o makalawa, yamang alam mo nang siya’y masama at ang kanyang kasalanan ang nagpapakilalang mali.
-----anonymous-----

No comments: